Logotyp: Karlstad Racing
Bild: Karlstad Racing

Stadgar

Förenings riktlinjer
Mål och inriktning
- Karlstad Racing
- Verkar i Sverige
- Föreningens ambition är att skapa en plats i Karlstad där stadens motorintresserade kan köra streetracing/dragracing på ett lagligt och säkert sätt..
- Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
- Föreningen drivs helt utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt obunden.


Medlemskap
§ 1 Person med motorsportintresse har rätt att bli medlem i föreningen.
Medlemskap ansökes hos styrelsen, som skall vara åtföljd av medlemsavgift. Avgiften fastställs av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslutet, var igenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

§ 2 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Ett medlemskap upphör vid kalenderårets slut, om det inte förnyas.

§ 3 Föreningsmedlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgad avgift till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras före medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar)


Medlem
§ 4 Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av forum inom föreningen.

§ 5 Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet.


Styrelsen och attesträtt
§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för dess stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- tillse att föreningens stadgar följs.
- verkställa av årsmötet fattade beslut.
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
- ansvara för och förvalta föreningens medel.
- samt förbereda årsmötet.


§ 7 Styrelsen består av ordförande och minst (fem) 5 övriga ledamöter samt (två) 2 suppleanter.

§ 8 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 20 bland föreningens röst berättigade medlemmar.
Styrelsen har möjlighet inom mandattiden att adjungera suppleant som styrelseledamot för tid t o m nästföljande årsmöte. Detta kan ske när ordinarie ledamot ej kan fullfölja sitt uppdrag. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar som behövs.

§ 9 Föreningen firmatecknas av ordförande, kassör och sekreterare var för sig.

§ 10 Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva styrelsemötet så bestämmer.
Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledarmöter kallats till sammanträdet och minsthälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.

§ 11 Arbetsfördelning inom styrelsen 3/4
Ordförande är föreningens officiella representant tillsammans med den övriga styrelsen. Ordförande leder styrelsen, förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe, i övrigt fördelas arbetet bland styrelsens ledamöter.

Sekreteraren:
att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
att föra protokoll över styrelsens sammanträden.
att registrera och förvara skrivelser.
att tillse att fattade beslut verkställs.
att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassör:
att se till att medlemmar betalar föreskrivna avgifter.
att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningar samt se till att det finns verifikationer över dessa.
att svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper.
att årligen upprätta balans samt resultaträkning.

Verksamhets och räkenskapsår.
§ 12 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till den 31 december
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 1 januari till den 31 december.

Möten
§ 13 Med föreningen hålls årsmöte före utgången av oktober månad .
Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet.
Kallelse jämte dagordningen för årsmötet tillhandahålls medlemmarna senast (tre) 3 veckor före mötet.

§ 14 Mötet är beslutmässigt med antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 15 Röstning sker genom handuppräckning. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst,
utom vid personval då lotten avgör.

Stadgefrågor
§ 16 Endast årsmöte får ändra stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att
2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 17 Kvarvarande tillgångar överlämnas till ett eller flera allmännyttiga ändamål.

§ 18 Vid årsmöte skall följande ärende förekomma:


1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet

3 Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare

4 Fastställande av röstlängd

5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6 Godkännande av dagordning

7 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

8 Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller inlämnats till styrelsen eller av röst berättigad medlem minst 21 dagar före mötet

9 Fastställande av verksamhetsinriktning

10 Fastställande av budget

11 Fastställande av medlemsavgift

12 Val av:
- föreningens ordförande för en tid på (ett) 1 år

- föreningens minst (fyra) 4 ledamöter för en tid på (ett) 1 år

- föreningens (två) 2 suppleanter till styrelsen för en tid på (ett) 1 år

- föreningens (två) 2 valberedare för en tid på (ett) 1 år

13 Övriga synpunkter
Uppdaterad 29 mars 2008, 00:13